K.v.K. Rotterdam, handelsregisternummer: 24408044.
Artikel 1: definities.
1.1 De stichting: de stichting Pakschuit Nooit Gedacht, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam, onder nummer: 24408044. De stichting biedt vaartochten aan in
Zuid-Holland.
1.2 De pakschuit: de pakschuit Nooit Gedacht is een motorschip, dat is ingericht voor het
maken van vaartochten met klanten. De pakschuit is een geregistreerd Varend
Monument.
1.3 De klant: de klant is een persoon of een organisatie, die gebruikt maakt van de
aangeboden diensten van de stichting.
Artikel 2: toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de stichting.
2.2 Een ieder die gebruik maakt van de door de stichting aangeboden diensten wordt geacht
van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
Artikel 3: aanbiedingen.
3.1 De stichting biedt rondvaarten aan tegen vaste tarieven, zoals die in de website van de
stichting staan vermeld. De genoemde tarieven zijn inclusief B.T.W.
3.2 De pakschuit is te huur voor evenementen en vaartochten met gezelschappen. Op basis
van de wensen van de klant biedt de stichting een voorstel met offerte aan.
Artikel 4: uitvoering van de vaartochten.
4.1 Het schip verkeert in goede staat en is uitgerust om de vaartocht veilig uit te voeren.
4.2 De schipper is verantwoordelijk voor een behouden vaart op basis van goed
zeemanschap.
4.3 Aanwijzingen van de schipper en zijn of haar bemanning dienen stipt te worden
opgevolgd. Klanten die dit weigeren of zich anderszins misdragen kunnen op gezag van
de schipper van boord worden verwijderd.
4.4 Klanten dienen op de afgesproken tijd aanwezig te zijn op de opstapplaats.
4.5 Vertragingen veroorzaakt door de klant kunnen leiden tot het annuleren van onderdelen
van het programma, zonder enig recht op restitutie van de prijs.
4.6 Als een tocht wegens een defect (aan bijvoorbeeld de voortstuwing of de stuurinrichting)
niet volgens plan kan worden uitgevoerd, dan zal de stichting de kosten van vervoer naar
Delft aan de deelnemers vergoeden. Als de tocht voor de eindbestemming moet worden
afgebroken, dan zullen de deelnamekosten worden terug gestort.
Artikel 5: betaling.
5.1 Individuele klanten dienen voorafgaand aan de tocht betaald te hebben.
5.2 Personen of organisaties, die de pakschuit huren ontvangen na afloop van de tocht een
rekening. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
5.3 Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van de klant.
Artikel 6: annulering door de klant.
6.1 Indien een klant binnen 10 dagen voor de vaartocht annuleert, dan is de volledige prijs
verschuldigd.
6.2 Indien een klant binnen 4 weken, maar langer dan 10 dagen voor de vaartocht annuleert,
dan is 50 % van de prijs verschuldigd.
6.3 Kosteloos annuleren kan tot 4 weken voor de vaartocht.
Artikel 7: annulering door de stichting.
7.1 Als er voor een aangeboden rondvaart zich minder dan 6 klanten hebben aangemeld, dan
kan de tocht door de stichting worden geannuleerd. Dit gebeurt uiterlijk 5 dagen voor
aanvang van de tocht.
7.2 Als een tocht door de stichting wordt geannuleerd, dan zullen reeds betaalde bijdragen
binnen 14 dagen aan de klant worden teruggestort.
7.3 De stichting is nimmer aansprakelijk voor schades, die klanten menen te hebben geleden
als gevolg van het annuleren van een tocht.
Artikel 8: aansprakelijkheid voor schade.
8.1 De stichting beschikt over een cascoverzekering en een
passagiersaansprakelijkheidsverzekering.
8.2 De stichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de
klant, behoudens als deze is ontstaan door opzet of grove schuld van de bemanning.
8.3 De stichting is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van dood of letsel van de
klant, behoudens als deze is ontstaan door opzet of grove schuld van de bemanning.
8.4 De stichting is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van vertraging
tijdens de rondvaart.
8.5 Voor zover de stichting aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd.
8.6 De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die door hem of haar is
veroorzaakt aan eigendommen en bezittingen van de stichting en van de bemanning.
8.7 De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord
gebrachte passagiers.
8.8 De klant vrijwaart de stichting voor schade die derden mochten lijden bij uitvoering van
de overeenkomst tussen partijen.
Artikel 9: overmacht.
9.1 De stichting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is
verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komen. Oorzaken zijn in ieder geval: noodweer, ijsgang, stremming van
vaarwegen. Annulering van een tocht als gevolg van omstandigheden zoals in dit artikel
genoemd, is uitsluitend ter beoordeling aan de schipper.
9.2 Als een tocht wordt geannuleerd, als gevolg van de in artikel 9.1 genoemde oorzaak,
wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd en worden geen kosten in rekening
gebracht. In overleg kan een nieuwe tocht worden gepland.


Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting
op 24 oktober 2011 en gewijzigd in de bestuursvergaderingen van 27-1-2014 ,
22-2-2017 en 13-8-2018.